Ogłoszenie o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dębowiec do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału  w Programie.

 1. Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

– dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gminy Dębowiec, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2024 r. usługami asystencji osobistej planuje się objąć 7 osób w tym 3 dzieci, mieszkańców Gminy Dębowiec, spełniających kryteria określone w „Programie”.

3.Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej „asystentem”.

 • Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
  wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

4 . Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 •  zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie w odniesieniu do osób , które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także :

a) zaświadczenie o niekaralności;

b) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

c) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu pod numerem telefonu: 134413028 wew. 16,  a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osoby zakwalifikowane od programu ,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności’’ edycja 2024 roku proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu celem uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową

załączniki:

Program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024 -załącznik nr 7

Karta realizacji usług asystencji osobistej – załącznik nr 9

Klauzula informacyjna- RODO- załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 15

Karta zakresu czynności – załącznik nr 8

Oświadczenie – załącznik nr 2

Wskazanie asystenta- załącznik nr 3

<!–themify_builder_static–><!–/themify_builder_static–>