NABÓR DO PROJEKTU „AKCJA!- NOWE KWALIFIKACJE I PRACA!”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Zgłoszenia do I tury projektu przyjmowane będą od 25.01.2019 do 07.02.2019
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  1. wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
  2. osoby posiadające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w PUP) lub biernej zawodowo
  3. osoby bez stażu zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia, rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa

Przewidziano dwie tury rekrutacji Uczestników projektu.

W ramach projektu oferujemy:

– indywidualne doradztwo zawodowe (IPD)
– wsparcie psychologiczne
– grupowe poradnictwo zawodowe
– szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe
– pośrednictwo pracy
– płatny 6 miesięczny staż zawodowy

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu   http://procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/akcja__nowe_kwalifikacje_i_pra/

w zakładce „Dokumenty do pobrania”

oraz w Biurze Projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
tel. 661 113 018
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 16:00 ««