OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje o przyjmowaniu wstępnych zgłoszeń od mieszkańców Gminy Dębowiec celem ustalenia wielkości zapotrzebowania na środki w ramach rządowego Programu „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023,

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą w szczególności polegać na:
1. pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, z którymi osoba niepełnosprawna nie jest w stanie sobie poradzić,
2. motywowanie do aktywności fizycznej,
3. organizacja czasu wolnego odpowiednia do potrzeb i zainteresowań osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
1.Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
2. Osoby podsiadające, co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu lub telefonicznie 13 44 130 28 wew. 42
Zgłoszenia prosimy składać do dnia 9 listopada 2022 roku.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023