LI Sesja Rady Gminy Dębowiec 8 listopada 2022 roku /wtorek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 26 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę   LI   sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 8 listopada 2022 roku / wtorek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr L z dnia 29 września 2022 roku:
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 września 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
  5. Informacja o działalności ZGK, w tym: zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna;
  6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022;
  7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostki samorządu terytorialnego;
  8. Podjęcie uchwał:

1/ zmieniająca uchwałę Nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania.

2/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

3/ w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadań w zakresie zmian
i funkcjonowania aglomeracji Jasło;

4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec;

5/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6/ w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi
w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec;

7/  w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze”;

8/ w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”;

9/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”;

10/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu”;

11/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.

  1.    Wolne wnioski i zapytania;
  2.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana