PILNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA NIEPRAWDZIWYCH TREŚCI!!!

W związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez mieszkańca miejscowości Dębowiec odnośnie „Składowiska śmieci w Dębowcu” czy też „Spalarni śmieci” uprzejmie zawiadamiamy, że Gmina Dębowiec podjęła działania związane z budową zaplecza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przesłanką wyżej wymienionej inwestycji jest fakt, że ZGK w Dębowcu jako jedyny zakład w Powiecie Jasielskim nie posiada zaplecza gospodarczo – sanitarnego i od wielu lat boryka się z problemami braku w/w pomieszczeń.

Ponadto Gmina Dębowiec jako jedna z trzech gmin w Powiecie Jasielskim nie posiada PSZOK-u, który jest obowiązkowym elementem gospodarki odpadami w każdej gminie (gminy Powiatu Jasielskiego powyższą instalację zrealizowały już kilka lat temu). Planowany do realizacji PSZOK w Dębowcu będzie odwzorowaniem PSZOKU, który został wybudowany w centrum miejscowości Nowy Żmigród wśród gęstej zabudowy mieszkalnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie można raz w tygodniu
w określonych godzinach oddać następujące frakcje:

 • papier i makulatura (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury),
 • szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe),
 • tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 • metal (w tym odpady opakowaniowe z metali),
 • tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady niebezpieczne,
 • zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielogabarytowe (np. meble),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie
  z ogrodów przydomowych w tym: trawa, liście, gałęzie z przycinania drzew
  i krzewów, wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nie przekraczającej 50 cm, części roślin, przy czym nie mogą zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni,
 • popiół paleniskowy,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odzież,

 

Niezależnie od tego odbiór odpadów od mieszkańców będzie dalej odbywał się na dotychczasowych warunkach tj.

 • w miesiącach listopad – marzec – raz w miesiącu,
 • w miesiącach kwiecień – październik – dwa razy w miesiącu,
 • wielkogabaryty – dwa razy w roku.

Odnosząc się do zarzutów w piśmie skierowanym do mieszkańców Dębowca (nadawca nieznany), zwracamy szczególną uwagę na fakt, że w/w inwestycja nie ma nic wspólnego ze składowiskiem śmieci czy też spalarnią śmieci. Treści  zawarte w piśmie są nieprawdziwe, nierzetelne i powodują niepotrzebne poruszenie i dezinformację wśród mieszkańców.

Wyraźnie należy podkreślić, że zaplecze sanitarno – gospodarcze dla ZGK oraz PSZOK będą obiektem budowlanym spełniającym najwyższe standardy ochrony środowiska. Nie będzie to składowisko ani magazyn śmieci, a obiekt ten będzie dedykowany czasowemu zgromadzeniu wybranych rodzajów poszczególnych frakcji i niezwłocznemu przekazaniu do dalszego zagospodarowania uprawionym podmiotom.

Uspokajając Państwa nastroje chcielibyśmy również zapewnić, że do dębowieckiego PSZOK-u nie będą przywożone żadne odpady z okolicznych gmin i jeszcze raz stanowczo potwierdzam, że nie powstanie tam żadne składowisko, ani spalarnia odpadów.

 

W załączeniu przedstawiamy Państwu wizualizację planowanej inwestycji.

Urząd Gminy w Dębowcu