Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje o przyjmowaniu zgłoszeń   od mieszkańców Gminy Dębowiec do udziału w rządowym   Programie
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „-edycja 2024

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Adresatami programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w szczególności we wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, w prowadzeniu gospodarstwa domowe, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu lub telefonicznie 13 4413028 wew.42.