PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR –NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Gmina Dębowiec w związku z oszczędnościami przetargowymi ogłasza nabór uzupełniający do ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który przekazany będzie dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

 

 

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. Dziecko/pełnoletni uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub średniej.
  2. Dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Dębowiec.
  3. Dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  4. Dziecko/pełnoletni uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Warunkiem udziału w programie jest złożenie:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – Zał.7 wraz z załącznikiem nr 1 do oświadczenia
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość  – Zał. 8. wraz
    z załącznikiem nr 1 do oświadczenia

Do ww. oświadczeń w razie posiadania  należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt pracy w PGR: np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/wynagrodzeń.

  1. Załącznik nr 1 do oświadczenia
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w jak najszybszym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowiec.
Pozostało dwa wolne miejsca na otrzymanie sprzętu komputerowego.

 

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Gminy Dębowiec, tel. 13 4413730 wew. 47.

 Załączniki:

zal nr 1 do oswiadczenia

Zalacznik_nr_7_-_Wzor_oswiadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Zalacznik_nr_8_-_Wzor_oswiadczenia_osoby_skladajacej_oswiadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!