Przypomnienie: Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dębowiec z dnia 22 maja 2024 r.

Co to jest Plan Ogólny?

Plan ogólny jest obowiązkowym dokumentem planistycznym obejmujący obszar całej gminy, który zastąpi dotychczasowo obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest on aktem prawa miejscowego mający wpływ na:

  • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plan ogólny ma wskazywać w gminie strefy planistyczne określające sposób zagospodarowania terenu. Dokument ten w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny powinien  zostać uchwalony do końca 2025 roku.

W planie ogólny gminy będą obowiązkowo zawarte zapisy dotyczące:

  • stref planistycznych (tzn. określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminnych standardów urbanistycznych (tzn. określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Podstaw prawna i formalna 

Plan ogólny sporządza się na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm)
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758),
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. poz. 729).

 

Materiały do pobrania: