W maju 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Dębowiec o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

 

W maju 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Dębowiec o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane będą na dofinansowanie wycieczek jedno, dwu lub trzydniowych dla klas I-III oraz klas  IV-VIII.

W roku 2023 z projektu skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Zarzeczu. Aktualnie rozpoczyna się okres realizacji wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zarzeczu otrzymała środki z MEiN
na dofinansowanie wycieczek w kwocie: 13 120,00 zł.

Kwota wkładu własnego wynosi: 3 280,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowiący sumę kwot dotacji i wkładu własnego wynosi  16 400 zł.