„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór oświadczeń

„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór oświadczeń

Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Wniosek składany będzie przez Gminę Dębowiec na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich. Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowiec (piętro, pok. 9) w terminie do 2 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Uwaga:

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Dębowiec kwota przyznana na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium na podstawie którego dokonamy wyboru będzie kolejność zgłoszeń wniosków do sekretariatu Urzędu Gminy Dębowiec.

Wymagane dokumenty znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr w zakładce Regulamin konkursu:

  1. Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Załącznik nr 8 – Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Informacja dodatkowa do składanego oświadczenia.
  6. Załącznik Nr 1 do oświadczenia