XL Sesja Rady Gminy Dębowiec 16 grudnia 2021 r /czwartek/ godz 16:00

Dębowiec, dnia 13 grudnia 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn.zm./zwołuję XL sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 16 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 16 -tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;

3. Podjęcie uchwał:

l) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2021, 2022, 2023
na wkład własny na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec ” objęte PROW na lata 2014-2020;

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”
w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”;

3) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;

4) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana