XLI Sesja Rady Gminy Dębowiec 28 grudnia 2021 r /wtorek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 16 grudnia 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn.zm./zwołuję XLI sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 28 grudnia 2021 roku /wtorek/ o godzinie 10 -tej
w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXIX z dnia 29 listopada 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 listopada i 29 listopada 2021
roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ wody do obowiązującej taryfy;
2) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ ścieków do obowiązującej taryfy;
3) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec na lata 2021-2031”;
4) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Dębowiec na lata 2022-2026;
5) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Dębowiec;
6) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dębowiec
na lata 2022-2025”;
7) w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Gminy Dębowiec;
8) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Dębowiec;
9) uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2022;
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 –2030.

6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana