XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec 01 marca 2022 roku /wtorek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 18 lutego 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XLIII  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 01 marca 2022 roku /wtorek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLII z dnia 28 stycznia 2022 roku;
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2022 roku;
  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok;
  7. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;

2/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;

3/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

4/ w sprawie rozpatrzenia petycji;

5/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lub ćwiczeniu;

6/ w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu gminy Dębowiec;

7/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2022;

8/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.

  1. Wolne wnioski i zapytania;
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana