XLIX Sesja Rady Gminy Dębowiec 30 sierpnia 2022 roku /wtorek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec,  dnia 22 sierpnia 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę   XLIX  sesje Rady Gminy Dębowiec
na dzień 30 sierpnia 2022 roku /wtorek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLVIII z dnia 5 lipca 2022 roku:
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 5 lipca 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku;
  6. Informacja z przygotowania szkół z terenu gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023;
  7. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2021 rok;
  8. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec
5/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
6/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
7/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.

9/ Wolne wnioski i zapytania;

10/ Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana