XXXV Sesja Rady Gminy Dębowiec 24 czerwca 2021 r /czwartek/ godz 10:00

 

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 10 czerwca 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. /   z w o ł u j ę   XXXV  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 24 czerwca 2021 roku
/czwartek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XXXIII z dnia 29 kwietnia 2021 r. ; Nr XXXIV z dnia 20 maja 2021 roku.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 29 kwietnia i 20 maja 2021 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok:
  – debata nad raportem o stanie gminy;
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego  Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz  sprawozdania finansowego za 2020 rok,
– informacja o stanie mienia komunalnego,
– przedstawienie przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium  Wójtowi  Gminy Dębowiec za 2020 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dębowiec za 2020 rok,
– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym    za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

 1. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2020 rok;

2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

3/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2021 roku;

4/  w sprawie przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dębowiec opracowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu;

5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;

6/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;

7/  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec”;

8/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Folusz”

9/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „ Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”;

10/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2021 i na rok 2022 na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 – 2020;

11/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2021, 2022, 2023 na wkład własny na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 – 2020;

12/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;

13/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021-2029.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa  Pachana