Zaproszenie do konkursu plastycznego „Nietoperz? Nie taki straszny!”

 

Regulamin konkursu plastycznego „Nietoperz? Nie taki straszny!”

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.
2. Partnerem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, z siedzibą
we Wrocławiu (50-449), ul. Podwale 75.
3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników nietoperzami jako zwierzętami
chronionymi – ich wyglądem, zwyczajami, miejscem osiedlania, obalanie stereotypów na
ich temat.
4. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietoperza w wybranej formie: rysunku,
obrazu, figurki przestrzennej, napisanie wiersza lub opowiadania.
5. Prace plastyczne na konkurs mają być tworzone co najmniej w formacie A4 (najbardziej
pożądany rozmiar A3), techniką płaską (farby, kredki, wycinanki, naklejanki, kolaże,
łączenie technik np. z materiałem, itp.
6. Figurki mogą być wykonane z materiału, drewna, masy solnej lub ich połączenia Wysokość
figurki nie powinna przekraczać 20 cm.
7. Prace literackie – wiersz lub opowiadanie nie mogą przekraczać dwóch stron
znormalizowanego maszynopisu. Strona znormalizowanego maszynopisu powinna
zawierać ok. 1800 znaków ze spacjami.
8. Nie ma ograniczeń ilościowych ani wiekowych.
9. Każda praca powinna być opatrzona tytułem. Na osobnej kartce należy dołączyć dane
autora:
a. Imię i nazwisko, wiek uczestnika, w przypadku ucznia – klasę i szkołę.
b. Pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy (lub własne imię i
nazwisko lub pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy.
c. Tytuł pracy
d. Telefon do kontaktu – w przypadku dzieci w wieku do lat 10 proszę podać także telefon
do rodzica/opiekuna.
10. Jury będzie oceniać ciekawy pomysł, barwność i realność przedstawienia, estetykę
wykonania. W zależności od ilości zgłoszonych prac i wieku uczestników przewiduje się
przyznanie nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych:
a. Przedszkole:
b. Szkoła podstawowa: 1-3
c. Szkoła podstawowa: 4-8
d. Szkoła ponadpodstawowa
e. Osoby dorosłe
11. Prace należy złożyć w placówce biblioteki w Dębowcu lub Cieklinie w
nieprzekraczalnym terminie 10 maja 2023r.
12. Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz
zgodą na przetwarzanie danych WYŁĄCZNIE do przeprowadzenia konkursu i jego
promocji.
13. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 13 maja 2023 roku w
GBP- Filii w Cieklinie podczas spotkania szkoleniowego animatorów i miłośników Krainy
Podkowca.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.