Zaproszenie do udziału w konkursie „Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE PRAC POD HASŁEM

„Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec.

§ 2

Cele konkursu

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy wśród społeczności lokalnej.
 2. Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
 3. Zastosowanie edukacyjnej formy przekazu pod kątem rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.
 4. Podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze zjawiska przemocy.
 5. Edukacja w zakresie dostępnych procedur prawnych względem ofiar przemocy.
 6. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy.
 7. Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
 8. Zaprezentowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół z terenu gminy Dębowiec.

§ 3

Uczestnicy

1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z gminy Dębowiec.
2.Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:

 • kategoria obejmująca uczniów szkół podstawowych
 • praca indywidualna

§ 4

Prace konkursowe

 1. „Rodzina bez przemocy”– motyw przewodni konkursu
 2. Prace powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną; malarstwo, rysunek, grafika.

4.Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

Praca indywidualna –imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca .

5.Prace z poszczególnych szkół przekazane zostaną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu za pośrednictwem wyznaczonego przez Dyrektora każdej szkoły pracownika do dnia 7 grudnia 2018r do godz. 14.00.

6.Prace dostarczone po 7 grudnia 2018r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.

§ 5

Przebieg konkursu

1.Prace konkursowe ocenią członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu.
2.Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę estetyczną pracy.
3.Dla zwycięzców I, II, III miejsca konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora, przewidziane są również wyróżnienia
4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
5.Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody
na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ).
2.Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie danych na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz lokalnych mediach.

§ 7

Uwagi końcowe

 1.Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2.Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno -edukacyjnych na terenie Gminy Dębowiec.

3.Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

5.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(0-13) 44130 28 w. 42