Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2024 roku.