Zmiany oraz udogodnienia dla Beneficjentów otrzymujących wsparcie z ARiMR.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, wprowadzamy zmiany oraz udogodnienia dla Beneficjentów otrzymujących wsparcie z ARiMR.

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

Zmianie ulega termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019. Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie końcowego terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności. Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą także załogować się do aplikacji eWniosekPIus i złożyć wniosek przez Internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus, ruszyło 15 marca 2020 r.

Do 15 czerwca 2020 r. przedłużeniu ulega termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). Taką decyzję podjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Rolnicy będą mieli też więcej czasu na złożenie wniosków inwestycyjnych. Przedłużamy nabory na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” do 17 czerwca 2020 r. oraz na „Modernizację Gospodarstw rolnych” w obszarze e – nawadnianie do 20 lipca 2020 r. Przedłużenie terminów naborów to dobra wiadomość dla rolników, którzy chcieli uzyskać pomoc, ale mieli trudności ze sporządzeniem potrzebnej dokumentacji. Pomoc na operacje typu „Modernizację gospodarstw rolnych” jest udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. Finansowe wsparcie na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Nabór na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” umożliwia:

  • rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez: ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub zakup urządzeń do dezynfekcji, lub przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;
  • spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W związku z trudną sytuacją przygotowaliśmy nowe wsparcie dla rolników. Uruchomione zostały dodatkowe kredyty preferencyjne. Rolnicy mogą składać już wnioski w oddziałach swoich banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na cele inwestycyjne na dopłaty do części oprocentowanie kredytów jest 4 min zł, co pozwoli na uruchomienie akcji kredytowej w wysokości 500 min zł. Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych – „klęskowych” – limit akcji kredytowej wyniesie 1 mld zł, a na dopłaty do oprocentowania przeznaczone jest 21,8 min zł.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 min zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 min zł. W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 min zł.

Są też przewidziane środki na wznowienie produkcji. Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą starać się o kredyt na wznowienie produkcji obrotowy lub inwestycyjny. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję. O taki kredyt można ubiegać się przez 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Jego beneficjentami mogą być rolnicy indywidualni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50 proc. środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

Proponujemy również Kredyty Klęskowe – obrotowe i inwestycyjne. Pieniądze na zakupy i naprawy w ramach Kredytów „klęskowych” obrotowych są przeznaczone na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych Natomiast z kredytu „klęskowego” inwestycyjnego można sfinansować naprawę zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.

Informujemy, iż Kredytów preferencyjnych udzielają banki: Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bank, a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska, Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO oraz Santander Bank Polska.

ARiMR prowadzi aktualnie również inne nabory wniosków. Są to: Modernizacja gospodarstw rolnych -obszar D – nabór do 29 maja 2020 r., Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór do 29 maja 2020 r.. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: nabór wniosków 15 czerwca 2020 rv Rolnictwo ekologiczne – nabór wniosków 15 czerwca 2020 r., Dobrostan zwierząt- nabór wniosków 15 czerwca 2020 r. oraz ONW – nabór wniosków 15 czerwca 2020 r.

Przypominamy, iż w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Zachęcamy także do śledzenia aktualnych komunikatów dotyczących pracy Agencji w czasie epidemii koronawirusa, które dostępne są na stronie ARiMR po adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr-nowe-informacje-kopiuj-1.html