LV Sesja Rady Gminy Dębowiec – 7 lutego 2023 roku /wtorek/ o godzinie 10-tej

Rada Gminy Dębowiec,                                                                                                                            dnia: 25 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40/
zwołuję  LV sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 7 lutego 2023 roku /wtorek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LIII z 28 grudnia 2022 roku,
  oraz Nr LIV z 05 stycznia 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2022 roku
  i 05 stycznia 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
 • w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębowiec;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec;
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.
 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana