Ogłoszenie o naborze uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dębowiec  do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu  rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

  1. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

–  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

–  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  1. Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

– pobyt dzienny łącznie 16 osób, w tym:

a) 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

b) 12 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  lub,

2)  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

3) posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

4) nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny,

b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych , rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

5) w ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodobowego wynosi 14 dni dla jednej osoby zakwalifikowanej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w trakcie realizacji ww. programu.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

  1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

1) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,

2) kolejność zgłoszeń.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu   w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu zastrzega że pierwszeństwo kwalifikacji na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opieki wytchnieniowej będą miały osoby wskazane przez uczestnika Programu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

 

W załączeniu: